Media Adviseurs Nederland heeft al tientallen projecten succesvol afgerond.
Mogen we uw project binnenkort ook toevoegen op deze pagina?

Diverse projecten in opdracht van NLPO (2018 – heden)

NLPO

Als vaste partner van de NLPO is Media Adviseurs Nederland betrokken bij diverse projecten in de streken:

Ook is er op verzoek van de NLPO in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en enkele van haar leden een normbegroting opgesteld van het brengen van een Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA) in een streek.

Op dit moment wordt er een handboek voor het functioneren van het Programma Beleidsbepalend Orgaan opgesteld, en worden er op verzoek van de NLPO gesprekken gevoerd met twee lokale omroepen die beiden naar een concessie dingen. Dit om samenwerking / fusie bespreekbaar te maken.

 

Inventariserend onderzoek naar mogelijkheden vorming streekvorming in Eemland (2019)

Voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten – Spakenburg, Leusden en Soest is in opdracht van de gemeenten onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in de Eemland regio, een streekomroep te vormen. De uitkomsten zijn in december 2019 aan zowel gemeenten als lokale omroepen en PBO’s gepresenteerd.

Gemeente Amersfoort
Gemeente Baarn
Gemeente Bunschoten
Gemeente Leusden
Gemeente Soest
Omroep Eemland

Inventariserend onderzoek naar mogelijkheden vorming streekomroep in Regio Alkmaar (2019)

Voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo (BUCH) en Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL) is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in de gehele streek, regio Alkmaar, een streekomroep te vormen. De uitkomsten zijn in december 2019 aan zowel gemeenten als lokale omroepen en PBO’s gepresenteerd.

Gemeente Bergen
Gemeente Uitgeest
Gemeente Castricum
Gemeente Heiloo
Gemeente Heerhugowaard
Gemeente Alkmaar
Gemeente Langedijk
Regio Alkmaar

Procesbegeleider gemeente Amersfoort (2019)

Gemeente Amersfoort

Voor de gemeente Amersfoort is bij 12 lokale media initiatieven onderzocht wat men voor uitgangspunten heeft
om met elkaar en de lokale/streekomroep samen te werken. De resultaten daarvan zijn in december 2019 aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Commissielid aanwijzing Lokale Omroep van Amsterdam (2018 – 2019)

In opdracht van de Gemeente Amsterdam nam Media Adviseurs Nederland plaats in een commissie die als taak had een adviesrapport uit te brengen aan de gemeenteraad van Amsterdam. In dit adviesrapport stond wie van beide aanvragers van de concessie, te weten Publieke Omroep Amsterdam (POA) en C-Amsterdam, de voorkeur van de commissie genoot.

Gemeente Amsterdam

Schrijven bedrijfsplan Streekomroep RN7 – Rijk van Nijmegen (2018)

RN7

Na twee jaar namens de NLPO als onafhankelijk adviseur alle gezamenlijke bestuursvergaderingen te hebben
voorbereid, voorgezeten en verslagen, hebben de besturen van de betrokken lokale omroepen aan Media Adviseurs
Nederland gevraagd in overleg een bedrijfsplan voor de nieuwe streekomroep te schrijven. Een plan
wat richting geeft aan de toekomst en tevens de stakeholders betrekt en inzicht geeft in het proces en na te streven doelen.

Commissielid aanwijzing Lokale Omroep van de stad Utrecht (2017 – 2018)

De opdracht was samen met de andere commissieleden een adviesrapport uit te brengen aan het college van
de gemeente Utrecht wie van beide aanvragers van de concessie, te weten RTV Utrecht en LOUS, de voorkeur
van de commissie genoot.
Gemeente Utrecht

Adviseur ZO-NWS (2017 – 2019)

ZO-NWS

In overleg met het stichtingsbestuur van ZO-NWS (dat toen nog Stichting Lokale Omroep gemeente Onderbanken – LOO-tv – heette) zijn gesprekken aangegaan met de gemeente om deze lokale omroep voor Brunssum, Onderbanken en Schinnen te ondersteunen in het verkrijgen van een betere bekostiging waardoor het zich kan gaan ontwikkelen tot een sterke omroep die voldoet aan de eisen van Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA). Daarna heeft Media Adviseurs Nederland de rol van oproepbaar algemeen adviseur gekregen.

Projectmanager Gemeenten Horst aan de Maas, Venlo, Bergen, Venray, Peel en Maas en Gennep (2017)

De gemeenten hebben FlexManagement verzocht een inventarisatieronde te maken langs de belangrijkste stakeholders in het gebied waar de streekvorming m.b.t. lokale omroepen zou moeten gaan plaatsvinden. Deze inventarisatie moet leiden tot een document waarin de (on)mogelijkheden van de vorming van een streekomroep in Noord Limburg samen met het daarna te voeren proces beschreven staan.

Tijdens deze inventarisatieronde worden met de besturen van de lokale omroepen, de Beleidsbepalende Organen (PBO’s) en de portefeuillehouders in combinatie met een beleids-, communicatiemedewerker van de gemeenten Bergen, Gennep, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venlo en Venray verkennende gesprekken gehouden.

In oktober zal deze opdracht vervolg krijgen in een nieuwe opdracht met als doel met de verschillende omroepen te komen tot een bedrijfsplan welke de start moet worden voor de streekomroep.

Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Venlo
Gemeente Bergen
Gemeente Venray
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Gennep

Adviseur OptimaalFM|Regio8 (2016 – 2018)

Regio 8
Het bestuur van Regio8 (lokale omroep voor Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland) heeft
FlexManagement gevraagd het proces te ondersteunen waardoor het mogelijk wordt deze omroep door te
ontwikkelen tot de door de NLPO en de gemeenten in de Achterhoek gewenste streekomroep. Als onderdeel
werd het schrijven van een bedrijfsplan en communicatie met de verschillende gemeenten toegevoegd.

Adviseur Gemeente Oss (2015)

De gemeente Oss heeft FlexManagement verzocht een rapport te schrijven over de benodigde hoogte van de subsidie voor de lokale omroep “Omroep Maasland”, zodanig dat de omroep het Lokaal Toereikend Media Aanbod kan blijven verzorgen, zoals opgesteld door de “Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON).
Regio 8

Adviseur Gemeente Lingewaard (2013)

Gemeente Lingewaard
Vanuit de gemeente ondersteuning gegeven aan Lingewaard Lokaal m.b.t. het organiseren van een goede communicatie tussen de gemeente en de lokale omroep.

Interim Directeur Streekomroep Reindonk, Horst aan de Maas (2012 – 2013)

Ontwikkelen van een, zowel intern als extern, breed gedragen bedrijfsplan welke als basis kan dienen voor de transformatie van deze lokale omroep naar de gewenste “nieuwe organisatie” en die voor de jaren 2013 – 2015 een handleiding is voor bestuur en directie voor het te voeren beleid op alle inhoudelijke en organisatorische vlakken.

Na de ontwikkeling van het bedrijfsplan, deze gepresenteerd aan gemeente, bedrijfsleven, verenigingen, stichtingen en organisatie binnen Horst aan de Maas. Tevens eerste stappen gezet van de in het bedrijfsplan genoemde ontwikkelingen (organisatiemodel, lokale en bovenlokale samenwerking (starten van een RMC), procedure tot het aanstellen van de huidige directeur/eindredacteur, invulling geven aan samenwerking met gemeentelijke organisatie, overgaan op de Mediahub en de daarmee gepaard gaande samenwerking met lokale organisaties, stichtingen, bedrijven.

Gemeente Horst aan de Maas

Adviseur Gemeente Lingewaard (2012)

Gemeente Lingewaard
We hebben voor de Gemeente Lingewaard een onafhankelijk advies uitgebracht aangaande de voorkeur die de gemeente Lingewaard uit diende te spreken richting het Commissariaat van de Media wie in de komende 5 jaar de uitzendrechten zou krijgen.

Begeleiding fusieproces tussen 2 lokale omroepen Gemeente De Ronde Venen (2011 – 2012)

Nadat de beide lokale omroepen in De Ronde Venen zelf niet in staat bleken een fusie te bewerkstelligen na de gemeentelijke herindeling, heeft de gemeente De Ronde Venen na ruggespraak met de OLON ons ingehuurd om het fusieproces opnieuw op te starten en te begeleiden.

De opdracht werd een tweeledige:

1. het opzetten van een door beide partijen gedragen plan van aanpak waarin de verschillende fusiestappen duidelijk werden beschreven;

2. het uitvoeren van onder punt 1. genoemd plan, waardoor in samenwerking met beide omroeporganisaties een gezamenlijke omroeporganisatie ontstaat.

Het algemene resultaat van de uitvoering van deze opdracht is op dit moment dat er binnen afzienbare tijd een door alle partijen gedragen bedrijfsplan voor de Stichting Publieke Lokale Media Instelling Ronde Venen ontwikkeld zal zijn, waardoor de gemeenteraad kan adviseren deze Stichting aan te wijzen als publieke lokale media instelling.

Gemeente De Ronde Venen

Interim Directeur Stichting Omroep Eindhoven – nu Studio040 (2008 – 2010)

Studio 040
Nadat we in opdracht van de gemeente Eindhoven een rapport hebben opgesteld (2008/2009), heeft het bestuur van Stichting Omroep Eindhoven aan ons gevraagd om tot het verkrijgen van de aanvullende subsidie en de daaraan gekoppelde functie van directeur/hoofdredacteur, het interim directeurschap te vervullen.

Er zijn in deze periode diverse veranderingen doorgevoerd, waardoor de ombouw naar een semiprofessionele organisatie vorm heeft gekregen. Er is een nieuwe structuur ingevoerd, een nieuw vrijwilligersbeleid ontwikkeld en er zijn samenwerkingsvormen ontwikkeld met scholen die de Omroep gebruiken als leer-, werk-, ervarings- en stageplaats. Hierdoor is er meer zekerheid en continuïteit.

Samenwerkingspartners zijn gezocht en de gemeente Eindhoven heeft, na het oplossen van een aantal grote organisatorische en financiële problemen, op basis van het in mei 2009 ingediende strategisch bedrijfsplan op 1 december 2009 een subsidie ter beschikking gesteld van totaal € 1,65 miljoen. De samenwerkingsvoorstellen richting Omroep Brabant hebben € 150.000 opgebracht, waardoor het totale budget (andere inkomsten nog niet meegerekend) voor de jaren 2010-2012 in totaal € 1,8 miljoen is.

Tot de komst van de nieuwe directeur in augustus 2010 is een sterk flexibele organisatie opgebouwd die bestaat uit een gezonde mix van vaste medewerkers, freelancers, tijdelijke medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. In totaal ca. 75 mensen.

Voor meer informatie over deze organisatie: www.studio040.nl

In deze video (vanaf 2.39) ziet u Burgemeester Rob van Gijzel over het toenmalig proces.

Adviseur Gemeente Eindhoven (2007 – 2008)

Opdracht: hoe en op welke wijze kan Stichting Omroep Eindhoven zich omvormen van een pure vrijwilligersorganisatie tot een dynamisch communicatieplatform voor de burgers in Eindhoven.

In samenspraak met de sector Communicatie en in samenwerking met Christ van de Besselaar (Omroep Brabant) is er een rapport opgesteld waaruit blijkt wat de toekomstige rol van de plaatselijke lokale omroep zou kunnen zijn in de nabije toekomst. De uitkomsten van het onderzoek vormden de basis voor zowel het toekomstige beleid t.a.v. publieke lokale omroep (inclusief de vraag m.b.t. bestaansrecht), als voor de wijze waarop en de mate waarin de gemeente als organisatie van de zender gebruik zal willen maken t.b.v. communicatie met “de burger”.

Nadat het rapport is ingeleverd, heeft de gemeenteraad ingestemd met de bevindingen en een aanvullende subsidie in het vooruitzicht gesteld.

Gemeente Eindhoven

Wie zijn uw media adviseurs?

Andra Leurdijk - Media Adviseurs Nederland

Bert van Valburg

Bert is de eigenaar van Media Adviseurs Nederland en kenmerkt zich als een adviseur met oog voor mensen, doelen en financiën. Bert werkte al voor tientallen gemeenten en omroepen in diverse rollen, en is daardoor zeer allround te noemen.

Andra Leurdijk - Media Adviseurs Nederland

Andra Leurdijk

Andra Leurdijk heeft ruim 25 jaar ervaring met beleid en innovatie in de media- en cultuursector. Ze heeft een goed oog voor de belangen van de verschillende betrokkenen en voor menselijke verhoudingen en werkte bij diverse gemeenten en omroepen.

Jan Spackler - Media Adviseurs Nederland

Jan Spackler

De passie van Jan is om mensen te helpen groeien, persoonlijk en in hun werk. Hij heeft veel ervaring met het begeleiden van (interne) verandertrajecten op het gebied van organisatie inrichting en cultuur, en is auteur van het boek "Verhalen om niet te verdwalen".

Marc Seveke - Media Adviseurs Nederland

Marc Seveke

Marc is een mens- en resultaatgericht manager met een focus op goede onderlinge samenwerking en balans. Het organisatiebelang wordt daarbij nooit uit het oog verloren. Marc is o.a. voorzitter  van de Stichting Waalstad Media (RN7).

Rene Adama - Media Adviseurs Nederland

René Adama

René was o.a. als programmatechnicus 15 jaar werkzaam bij Radio Nederland Wereldomroep, en meer dan 10 jaar als directeur van Broadcast Facilities Nederland. Daarnaast was hij hoofd faciliteiten en techniek bij Omroep Gelderland.

Janet Broere - Media Adviseurs Nederland

Janet Broere

Janet is de secretariële duizendpoot van Media Adviseurs Nederland. Tevens levert ze administratieve en project-ondersteuning. Voorheen was Janet werkzaam binnen verschillende afdelingen van Philips, zoals Legal Department en de Persdienst.

Wat zeggen onze opdrachtgevers?

Media Adviseurs Nederland is deskundig op het terrein van lokale omroep. Een gedwongen fusie van twee omroepen is op doortastende wijze gerealiseerd.

Jur Jongmans (extern beleidsmedewerker gemeente De Ronde Venen op LinkedIn)

Met positivisme en daadkracht krijgt Bert de 'zaak in beweging'. Als interim-directeur van de lokale omroep in Eindhoven heeft hij met ongebreideld enthousiasme en werklust de doelen gerealiseerd. Hij is een open en eerlijk gesprekspartner, die er in slaagt om partijen bij elkaar te brengen.

Henry van Roosmalen (hoofd Communicatie Gemeente Eindhoven op LinkedIn)

Bestuur, medewerkers en externe participanten van lokale omroep Reindonk hebben grote waardering voor de inspirerende en effectieve wijze waarop Bert zijn interim-functie vorm en inhoud heeft gegeven.

Van harte aanbevolen!

Arie Stas (Voorzitter Omroep Reindonk)